کلینیک بهروان راد

از سال ۹۴ بارویکرد نورو تراپی و روانشناسی با هدف ارائه بهترین خدمات به مراجعین تاسیس شد.
کلیه روشهای درمان نوروتراپی ( نقشه مغزی نورو فیدبک وبایو فیدبک ،TDCS،AVE)
درمان فردی مشاوره پیش از ازدواج، زوج درمانی، درمان خانواده محور و سکس تراپی، تستهای روانشناسی، بازیهای شناختی

دکتر معصومه رادفر

روانشناس، نوروتراپیست

 نقشه مغزی، نوروفیدبک، تحریک الکتریکی (TDCS,AVE)

Call Now Button